2017. január 28., szombat

LEGIDŐSEBB GRÓF BETHLEN MIKLÓS. / Folytatás a posztban

1900 január 20.
LEGIDŐSEBB GRÓF BETHLEN MIKLÓS.
1818—1900.
Az országos honvéd-menházban e hó 20-kán délután hunyta le fáradt szemeit a menház
egyetlen törzstisztje , legidősebb gróf Bethlen Miklós, 82 éves korában .
Az elhunytnak atyja gróf Bethlen Imre kamarás és főispán volt, aki, mint a Bethlen-család
legtöbb férfitagja, irodalommal is foglalkozott, anyja gróf Bethlen llóza . Gróf Bethlen Miklós
16 éves korában kadét, majd hadnagy lett a Sándor huszárezredben , amelynek ezredesével,
herceg Würtemberg Sándorral sógorságban állott, mert a herceg szép ifjú neje , gróf Bhédey
Klaudin a közeli rokona volt. A gróf négy év múlva kilépett az ezredből, megnősült s családi
birtokán gazdálkodott. A szabadságharc kezdetén a Küküllő megyei nemzetőrök parancsnoka lett, utóbb a Mátyás-huszárok őrnagyává nevezte ki Bem tábornok , ki fölismervén benne a kitűnő lovast és lóidomítót, lovas tanosztály ­parancsnokká is kinevezte . Bethlen a szabadság ­harc alatt tizennégy csatában vett részt, többek között Nagy-Szeben dicsőséges bevételében is.
A fegyverletétel után egy ideig bujdosott, majd fogságba került, de családja közbenjárására
szabadon bocsáttatott. Az alkotmányos élet helyreálltával szervezett honvédseregbe mint őrnagy lépett be, s a hetvenes évek elején alezredes lett. Ezután nem sokára , előhaladt kora miatt , kilépett a honvédség kötelékéből, s a képviselőháznál nyert alkalmazást mint terem ­biztos, majd a főrendiháznál mint főterembiztos.
E hivatalát 1899 elejéig viselte , amidőn agg kora és betegeskedése miatt nyugalomba vonult s fölvétette magát az országos honvédmenházba , az agg honvédek nyugalmas
otthonába , ahol emlékiratain dolgozgatott.
Csendes visszavonultságban töltötte el itt napjait s csak egyszer lépett ki a honvéd-menház kapuján, a midőn Budavár bevételének ötvenedik évfordulóján öreg bajtársaival együtt ő is kivonult a budai honvédszoborhoz .
Halála előtt öt nappal készítette el végrendeletét,amelyben ereklyéit gyermekeire hagyta (két házasságából négy leánygyermeke maradt). A temetést a család megbízásából régi barátja és bizalmas bajtársa , Szentimrey Kálmán , a menház parancsnoka rendezte .
Koporsóját számos koszorú borította . Végtisztességén nagy számmal jelentek meg rokonai,barátai és bajtársai, szintén ott voltak a képviselő- és főrendiház tisztviselői. A kerepesi
úti temetőbe kísérték az agg honvédet , ki egyike volt ama huszonkét Bethlennek , akik ifjú lelkesedéssel részt vettek a szabadságharcban.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...