2017. január 31., kedd

A MARGITSZIGETI KIS SZÁLLÓ FÖLEMELÉSE./ Folytatás a posztban

 ÉPÜLETFÖLEMELÉSEK A MARGITSZIGETEN. Az utóbbi években gyakran lehetett olvasni róla, hogy Amerikában a legnagyobb épületeket is fel tudjak emelni, vagy odább tolják, sokszor tetemes távolságra. S mindez méltó bámulatot keltett mindenfelé, bár sokan eleinte hinni sem akarták, hogy ilyesmi lehetséges volna s hajlandók voltak az egészet amerikai humbugnak tekinteni, a mi tudvalevőleg ugyancsak bőven terem minden esztendőben. Sőt midőn bizonyos lett is a dolog s nemcsak házakat, hanem tornyos templomokat is toltak odább, vagy emeltek fel, - még akkor is nagy volt a kétkedők száma, a kik azt mondták, hogy h a az amerikai vasszerkezetű házaknál lehetséges is az ilyesmi, de a mi téglából rakott épületeinknél alig volna kivihető. • Nos, pedig hogy csakugyan föl lehet emelni, tehát odább tolatni is, a mi épületeinket is, arról most már saját szemével győződhetik meg akárki a Margitszigeten, hol eddig már három épületet emeltek fel két-két méternyivel a nélkül, hogy az épületekben a legcsekélyebb hiba esett volna. Sőt oly veszély nélküli a munka, hogy pl. mikor az említett épületek egyikét emelték, — a kis szállodát, - - József főherceg maga is benn időzött addig, míg az épület tizenöt centiméterrel emelkedett.
 Most pedig a negyedik épület fölemeléséhez fogtak, ahhoz, a melyikben az igazgatóság, gyógyszertár stb. van elhelyezve. Az előmunkálatok pár heti időbe kerülnek, míg a fölemelés maga három nap alatt végbe megy. És ez egész idő alatt a benn lakók közül senki sem fog az épületből kiköltözni s úgy élnek benn tovább is, mintha semmi sem történnék. S ami örvendetes, mind ez emelési munkálatokat csupa magyar emberek és Magyarországban készült eszközökkel végzik. Megalakult az «Első magyar épület emelő és toló vállalat" Budapesten, melynek irodája a Dorottya-utca - 11. szám alatt van s Kudelku és Horváth mérnökök vezetése alatt folytatják a valóban meglepő munkálatokat. Még a szükséges emelő csavarokat sem Amerikából szállítják, hanem itthon állítja azokat elő a budapesti Kaszab és Breuer-féle gépgyár.
 Hogy miképp megy végbe a fölemelés, arról fogalmat nyújthatnak ide vonatkozó képeink. Legelőször is az illető épületet kívül-belül körül ássák mintegy másfél méter szóles s ugyanolyan mélységű árokkal. Ebben az árokban az u. n. máglyafákat helyezik el, melyeknek az lesz a rendeltetésük, hogy majd a fölemelendő épület egész súlyát tartsák a munka folyamata alatt. A falak alján át egy-egy méternyi távolban 30 centiméter átmérőjű lyukakat vágnak, melyeken megfelelő vastagságú s három méter hosszúságú tölgyfákat dugnak keresztül; ezek kiálló végei alá pedig, a felek hossza irányában erős fenyőfákat raknak. S a hol a tölgy- és fenyőfa egymásra fekszenek, azon pont alá egy-egy emelő csavart állítanak, mely csavarok a legelőbb említett máglyafákra helyeztetnek el, úgynevezett csavarszékek segélyével. Midőn ez rendben van, minden csavar mellé egy-egy munkás s áll, a kik adott jelre egyszerre megcsavarintják a csavart, mire az épület két milliméterrel emelkedik. S ez így ismétlődik, de mindig külön jelre, míg csak az épület a kellő magasságot el nem érte.
 Ekkor az emelés által származott nyilast kifalazzák, miközben a fákat, csavarokat eltávolították, — és a munka kész. A csavarok mozgatásához egyáltalában nem kívántatik nagy erőfeszítés, mint ezt egyelőre gondolni lehetne, mert hiszen akár félkézzel is lehet a csavart annyira mozdítani, a mennyire egyszerre szükséges s a mint ez az egyöntetű munka kedvéért pontosan meg van szabva. Különben jól meg is oszlik a súly, mert pl. az egyik említett épületet, melynek hossza 43. szélessége 17 méter, súlya pedig 30,000 métermázsa, — 150 csavarral emelte fel ugyanannyi munkás.
 E rövid leírásból látszik, hogy az épület fölemelése, tulajdonkép igen egyszerű dolog s ha a kellő előkészületeket megtették és pontosan dolgoznak, semmiféle veszélytől tartani egyáltalában nem lehet.

 A MARGITSZIGETI KIS SZÁLLÓ felemeléséről 1901. januárjában tudósítottak .

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...