2016. március 10., csütörtök

KOSSUTH LEVELEK 1. / Folytatáshoz kattints a posztra

„Barátja, Kossuth”
 Kossuth Lajos Hadtörténelmi Levéltárban
és Hadtörténeti Múzeumban őrzött irataiból

Kossuth Lajos korabeli portréja, 1867.
(Hadtörténeti Múzeum Fotóarchívum 42.813. ltsz.)

Pozsony, 1848. február 5.
Kossuth Lajos levele Zarka János királyi személynöknek.

A világon minden tőlem kitelhetőt kész vagyok erre elkövetni. De ½ 11 óra éjfél előtt Székelynek egzisztenciájáról sem tudok semmit. Mást alig fogok tehetni, mint azt, hogy vagy itthon nem leszek, vagy beteg leszek. Ha méltóztatnál annyiban segedelmemre lenni, hogy Székelyt felkerestetve, holnap ½ 8-ra hozzám parancsoltatnád, egyenesen megtiltanám neki; de én nem tudom, hol kerestessem.
Lónyay Menyhér akárki tanácsán indult (egyébiránt már tudjuk az egésznek menetét), ugyan nagy bajba hozta a főherceg nádort, és az egész országot. Isten adja, hogy el lehessen hárítani, de más alig tehetné, mint egy új deklaratórium.
Lelkem fáj, hogy az oppozíció becsületes igyekezetét egy-két ember így semmivé tette, és a legnagyobb ingerültséget idézett elő.
A legszívesebb tisztelettel Kossuth Lajos
Pozsony, február 5. 1848.

Pest, 1848. július 30.
Kossuth Lajos pénzügyminiszter leirata Ilkey Sándor osztályigazgatónak épület kiutalásáról a pilisi járási törvényszék számára.

A pénzügyminiszter
Ilkey Sándor osztályigazgató úrnak
Csehfalvai József úr, mint a pilisi járásbeli törvényszék elnöke, az iránt keresett meg, hogy Óbudán a törvényszék számára ideiglenesen lokalitást engedélyezzek, mire vagy azon helyet, hol eddig az úriszékek tartattak, vagy amit még célszerűbbnek ítél, az eddigi büntető házat jelölte ki.
Kívánságát teljesítem és kérem osztályigazgató urat, hogy e végre, vagy ideiglenes ingyen engedélyezés, vagy egy évrei bérbe adás útján, törvényszéki elnök úr elégedésére rögtön intézkedni szíveskedjék, és Csehfalvai urat értesítse (lakása: Kerepesi út Boráros ház).
Pest, július 30-án 1848.
Kossuth Lajos pénzügyminiszter

Pest, 1848. október 14.
Az OHB utasítása Bereg megyének: egy megbízható parancsnokra bízza a munkácsi várat.

Az Országos Honvédelmi Bizottmány
Bereg megye közönségének.
Miután honunknak ellenségei még olyan helyeken is támadtak, hol a nemzet bizodalomra számolni teljesen fel vala jogosítva, szükség, hogy a várakban szilárd jellemű egyének legyenek parancsnokok, kikre a hon legveszedelmesebb perceiben is számolhat; ennélfogva meghagyatik a honvédelmi bizottmány részéről e megyének, hogy a munkácsi várt felelősség terhe alatt bármily erővel, ha szükség az ellenszegülők megsemmisítésével is vagy maga vegye át, vagy olyan egyénre bízza a parancsnokságot, kiben a hon teljes bizalmát vetheti.
Pesten, október 14. 1848.
A király és haza nevében az Országgyűlés által választott Ország[os] Honvédelmi Bizottmány.
Kossuth Lajos elnök

Pest, 1848. október 15.
Az OHB rendelkezései október 15-ről.

a) Csapó Vilmos a tolnai nemzetőrség ezredese, érdemei jutalmául az ozorai ménesből egy lovat választhat.
Csapó Vilmos tolnai nemzetőrségi ezredes úrnak.
Midőn önt az Országos Honvédelmi Bizottmány a folyó évi október 7-én Roth és Philippovich táborának lefegyverzése által, az ozorai dicsőséges győzelemért hálájának nyilvánítása és az érdemnek kellő megjutalmazása tekintetéből ezredessé kinevezte, bizton reménylvén, hogy a haza várakozásának buzgósága és erélyessége által, más alkalommal is megfelelend, egyszersmind önt ezennel felhatalmazza, hogy magának az ozorai ménesből tetszés szerint egy paripát választhasson, minélfogva is teendő jelentése után az illető összeg a pénzügyminisztériumnál utalványoztatni fog, erről mai napon a pénzügyminisztérium tudósíttatván.
b) Utasítás a pénzügyminisztériumnak a tolnai nemzetőrök megjutalmazásáról, a horvát tiszteknél talált pénz felhasználásáról, valamint egy volt kapitány nyugdíjáról.
Pénzügyminisztériumnak!
Meghagyatik a pénzügyminisztériumnak, hogy Csapó Vilmos tolnai ezredes úr által, az Országos Honvédelmi Bizottmány engedelménél fogva az ozorai ménesből megveendő ló árát, annak idejében, az illető pénztárnál utalványozza és herceg Esterházy részére kifizettesse; meghagyatik egyszersmind, miszerint Csapó Vilmos ezredes úrnak 40 darab aranyat a tolnai vitéz nemzetőrök néhány egyéneinek megjutalmaztatása tekintetéből kezéhez szolgáltasson, végtére Kiss Miklós budai nemzetőrségi őrnagy úr mai napon oda utasíttatott, miszerint azon 4050 pengő forinból, mely az elfogott horvát tisztikarnál találtatott, 2000 pengő forintokat, melyeket Roth tábora Pincehely helységétől kizsarolt, a pénzügyminisztériumnak befizesse; meghagyatik ennél fogva, miszerint ezen összegnek Pincehely helységnek leendő utalványoztatása iránt a kellő intézkedéseket megtegye, egyszersmind arról értesíttetik a pénzügyminisztérium, hogy Csákány nyugalmazott kapitánynak részére a kormány évenként 120 pengő forint pótlékdíjt határozott légyen, mi is neki az illető szekszárdi pénztárnál utalványozandó lészen.
c) Utasítás Kiss Miklós őrnagynak, hogy a horvát tisztektől lefoglalt 4050 forintból 2000 forintot adjon át a pénzügyminisztériumnak.
Kiss Miklós őrnagy úrnak.
Értésére esvén az Országos Honvédelmi Bizottmánynak, miszerint Roth tábora Pincehely helységétől 2000 pengő forintot kizsarolt; meghagyatik őrnagy úrnak, hogy ezen 2000 pengő forintot a horvát tisztikartól beszedett 4050 pengő forintból a pénzügyi minisztériumnak átadja.
d) Megbízás Nádossy Sándor  ezredesnek egy szalag elkészíttetésére a tolnai nemzetőrök számára az ozorai diadal emlékéül.
Nádossy ezredes úrnak.
Országos Honvédelmi Bizottmány az ozorai dicsőséges és a tolnai nemzetőrök által kivívott győzedelem emlékéül ugyan azon nemzetőrök zászlójának számára egy szalagot ezen felírással „Ozora Október 7 – 1848” kívánván adni, ennek megkészítését, és annak idejében leendő elküldését ezredes úrra bízza.
e) Utasítás Mészáros Lázár hadügyminiszternek három ágyú felirattal való ellátásáról és odaajándékozásáról a tolnai nemzetőrök számára az ozorai diadal emlékére.
Mészáros Lázár hadügyminiszternek úrnak.
A tolnai nemzetőrök által Ozorán folyó hó 7-én kivívott fényes győzedelemnek elismerése jeléül az Országos Honvédelmi Bizottmány elhatározá, miszerint a tolnai nemzetőrök számára 3 háromfontos ágyúnak ezen felírással: „Emlékül az Ozorai diadalért október 7. 1848.” ajándékozását elhatározván, meghagyatik a hadügyminisztériumnak, hogy a kérdéses három ágyúknak fentérintett módoni felszerelése, és minél előbbi elküldése iránt a kellő intézkedéseket megtegye.
f) Tájékoztató Sztankovánszky kormánybiztos és főispánnak  az ozorai eseményekben kitűnt egyének és a tolnai nemzetőrök megjutalmazásáról.
Sztankovánszky kormánybiztos és főispán úrnak.
Az Országos Honvédelmi Bizottmány hazafiúi kötelességét véli teljesíteni, midőn az ozorai győzedelemben magokat kitüntetett egyéneknek hálás köszönetét és elismerését nyilvánítja. Ez egyének koszorújába tartoznak Őrffy mérnök, Heribán ügyész és Csákány nyugalmazott kapitány. Jelentse ezeknek főispán úr a haza és a kormány nevében hálás köszönetünket és elismerésünket. Csákány nyugalmazott kapitánynak is adja tudtul, miszerint fogadja némi megjutalmazása gyanánt kedvesen azon évenként nyugdíja mellé pótlékdíj fejében adandó 120 pengő forintot, melyeknek kifizetése iránt a pénzügyminisztérium mai napon utasíttatott. Szinte mai napon tétetett rendelkezés, hogy Csapó Vilmos ezredesnek 40 darab arany a vitézül viselt nemzetőrök között leendő felosztás végett a pénzügyminisztérium által kifizettessék.
Úgyszinte tétettek intézkedések, hogy a haza és a kormány a tolnai nemzetőröknek tartozó hálája nyilvánításáért 3 három fontos ágyú és 1, a zászlóra csatolandó szalag annak üdejében leküldessék.
Végre az iránt is, hogy a Pincehely helységétől Roth által kizsarolt 2000 pengő forintok visszafizettessenek.
Fogadja ezek mellett főispán úr azon őszinte hazafiúi elismerés és szíves üdvözletnek kifejezését, mellyel a bizottmány önnek ezen szép eredményre szolgáló erélyes és célszerű intézkedéséért tartozik, és a haza nevében önnek ezennel tudtára adni örvend.
Pest, 15. október
g) Köszönetnyilvánítás Perczel Istvánnak bátor magatartásáért az ozorai eseményekben. 
Perczel István úrnak, a tolnai népfelkelésnél volt csapatvezérnek.
Értesülvén az Országos Honvédelmi Bizottmány mind Csapó Vilmos ezredes, mind a főispán és kormánybiztos jelentéséből, miszerint ön derék magatartása és intézkedései által az ozorai diadalomban kitűnő részt vett; kedves kötelességének ismeri az országos honvédelmi bizottmány Önnek ezen érdeméért teljes méltánylatát és szíves köszönetét a haza nevében azon bizalmi nyilatkozatával kifejezni, hogy a haza Önnek hasonló buzgó és hű szolgálatára ezután is és minden alkalommal számol.
h) Csapó Vilmos kinevezése nemzetőrségi címzetes ezredessé. 
Kinevezés,
melynél fogva Csapó Vilmos a folyó évi október 7-én a Roth és Philippovich táborának lefegyverzése által – az ozorai dicsőséges győzelemért hálájának nyilvánítása és az érdemnek kellő megjutalmazása tekintetéből – az Országos Honvédelmi Bizottmány által nemzetőrségi címzetes ezredessé ezennel kineveztetik.
HL K. K. Ausserordentliches Kriegsgericht zu Arad, 113/14. d., 701–704. f.

AZ ORSZÁGOS HONVÉDELMI BIZOTTMÁNY LEIRATA BEREG MEGYÉNEK.
PEST, 1848. OKTÓBER 14.
HL K. K. KRIEGSGERICHT ZU PEST, 37. D., 1850-12/71., 493. FÓLIÓ

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...