2015. január 12., hétfő

KASSA - HÍRES HÁZAK ÉS HÍRES LAKÓIK.

Kassa városának sok oly épülete van, mely főleg azért vált nevezetessé, mert bennük egyik vagy másik jeles egyéniség született vagy pedig hosszabb ideig tartózkodott. Midőn ezeket megismertetni kívánjuk, a jelenkorral kezdjük, minthogy ennek egyes alakjai bennünket inkább érdekelnek, s nagyrészt még a mostani nemzedék tiszta emlékezetében élnek.

I. Ferenc gyermekei Kassán.

1805-ben, midőn a bécsi udvarnak a francia hadsereg előnyomulása következtében Bécset el kellett hagynia, I. Ferenc király gyermekei Kassára menekültek. A trónörökös, a későbbi V. Ferdinánd, öccsével, Ferenc Károly főherceggel, mostani uralkodó királyunk édes atyjával, a gróf Barkóczy-féle palotába szállt, mely jelenleg gróf Hadik-Barkóczy Endre tulajdona. (Fő-utca 54. sz.) Homlokzata ó-rokokó stílben van tartva; erkélye feltűnően szép. - Mária-Lujza főhercegnőt, ki I. Napoleon császár elől menekült Kassára és öt évvel később annak nejévé lőn, a Semsey-, jelenleg Benczúr-féle házban (Fő-utca 92.), szállásolták el. - Leopoldina főhercegnő, a későbbi brazíliai császárné, a kamara épületében lakott udvartartásával (Fő-utca 74.). Karolina és Mária-Klementina főhercegnők pedig a főkapitányi palotában (Fő-utca 94.). Ez a ház, mely jelenleg magyar kir. honvéd-kaszárnya, annak idején több magyar fejdelem: Thököly Imre, Rákóczy Ferenc lakásául szolgált. Itt laktak különben a német generálisok is: a hírhedt Kobb, Spankau, Schmidt. Ez a ház valamikor a Bornemissza család tulajdona volt. 1654-ben vásárolta meg a város oly célból, hogy benne a katonai parancsnokok, a császári és királyi főkapitányok lakjanak. A parancsnokok annak előtte a királyi házban laktak, ezt azonban III. Ferdinánd a jezsuitáknak ajándékozta, hogy ott kollégiumot létesítsenek. A fent említett parancsnoki ház igen szép antiquizáló rokokó stílusú homlokzattal bír, s egészen a hetvenes évekig, egy boltíveken nyugvó, kiszögellő, sajátságos erkélyszobával a Rákóczy- és Thököly-címerekkel volt díszítve.

Ferdinánd trónörökös, mielőtt Kassáról eltávozott volna, 1806. február 11-iki kelettel, Szabó András püspökhöz, egy saját kezűleg írt latin szövegű levelet intézett. Ebben fölemlíti, hogy a tegnapi napon, mint I. Ferenc születése napján, a Barkóczy-házból gyalog ment a nagytemplomba, hogy ott édes atyjáért imádkozzék. Köszönetét fejezi ki a hű magyar nemzetnek s nevezetesen Kassa városának, melynek kebelében szorongatott helyzetében menedéket talált. 700 forintot csatol a levélhez, azon kérelemmel, hogy ez összeget a saját és testvérei nevében, a város, de nevezetesen a külváros ínséges lakói között osszák szét. - A trónörökös nevelője ez időben báró 79Steffanco Ferenc, Ferenc Károly főhercegé pedig Görög Demeter magyar író volt. - Ferdinánd trónörökös kertészkedéssel is szeretett foglalkozni és gyakran meglátogatta a gr. Schmidegg féle kertet, mely a Szepsi-úton, a régi cukorgyár és a Siposs-féle kötő-szövő-gyár mögött feküdt.

Henszlmann Imre.

Henszlmann Imrét, európai hírű archeológusunkat említjük első helyen a kassai szülöttek között. A Forgách-utcával saroképületet képező, Fő-utca 33. számú házban született, melyet a Szirmay-családtól vásárolt meg atyja; később e ház a Fiedler-család kezébe került, jelenleg pedig Henszlmann unokaöccsének: Megay Adolfnak tulajdona. Henszlmann életének rajzát az irodalom történetében adjuk elő.

Andrássy Gyula.

Gróf Andrássy Gyula, Kassa város legfőbb büszkesége, 1823. márczius 3-án született Kassán, a Fő-utca 83. szám alatti, a Fehér-utcával sarokházat képező gr. Andrássy-féle palotában. A város azzal örökíti meg nagy szülöttjének emlékét, hogy szülőházára emléktáblát helyez, a megye pedig a tanácstermet arcképével díszítette.

Benczur Gyula.

Benczur Gyula Nyíregyházán született ugyan 1844-ben, de miután szüleivel már három éves korában Kassára került s mindaddig, míg a müncheni festőakadémiába felvétetett, itt nevelkedett, a kassaiak joggal vallják magukénak. Gyermekkorát 1847-től 1861-ig a kassai Forgách-utca 22. szám alatti házban töltötte, s első rajztanítója Klimkovics Béla volt. Benczur mesterének élethű arcképe, a kassai múzeumnak egyik főékessége.


V. FERDINÁND. (Orsz. képtár.)

Horovitz Lipót.

Horovitz Lipót, Varsóban élő hírneves festőművész, 1838-ban született Kassán, a Sándor-utca 4. számú házban.

Gerster Etelka.

Gerster Etelkát, férjezett Gardininét, a Kassán született művésznők közül első helyen említjük fel. 1856-ban született Kassán, a főutca 13. számú házban. Midőn egykor Hellmesberger József a hírneves művész, Kassán hangversenyt adott, Elischer Károly ismert műbarát meghívta estebédre, a melyen Gerster Etelke is jelen volt A fiatal leány éneke annyira elbájolta Hellmesbergert, hogy kijelentette: ki kell őt képeztetni, mert világhírű énekesnő válhatik belőle. Azonnal ajánlkozott, hogy hasonló korú leánya mellé magához veszi, kivel együtt fognak lakni, s miután az is énekesnőnek készül, Marchesinál együtt fognak oktatásban részesülni. Ez meg is történt. Gerster Etelka két év leforgása után, mint már európai hírű művésznő tért vissza Kassára, s itt két hangversenyt adott. Jelen volt 80ezeken a hangversenyeken Gardini színházi impresario is, ki rögtön szerződtette őt. 1879-ben Bécsben Gardini nejévé lett. Gerster Etelkának pályája a sikerek hosszú láncolata. Jelenleg Bolognában lakik.

Kaiser-Ernstné.

Kaiser-Ernstné Jozefin, mint a nemzeti színház opera-osztályának tagja, az ötvenes években állt dicsőségének zenithjén. Ő is Kassán született 1827-ben, a Mészáros-utca 31. számú házban, mely akkor atyja tulajdona volt. Kiképeztetése után hosszabb ideig gyönyörködtette a főváros közönségét remek hangjával, s nevezetesen a Hugenottában, a Prófétában és a Zsidó nőben aratott diadalokat. Körútjába vevén Olasz-, Spanyol- és Franciaországot, mindenütt fényes sikert ért el. Meghalt 1872-ben. Fia Ernst Henrik, a berlini operának jeles tagja. Rabatinszky Mária Csáklyón született ugyan 1844-ben, hol atyja gróf Barkóczy János erdőmestere volt, de már kis leány korában Kassára jött s itt nagynénje nevelte fel, a Szepsi-út 5. számú házában. Innen rokona: Kaiser-Ernstné vitte Bécsbe a konzervatóriumba, honnan a bécsi operához szerződtették, mint primadonnát. Nem is volt a bécsi operának Wilt Máriáig olyan híres koloratúra-énekesnője, mint Rabatinszky, kit később Zakhariás, berlini bankár vett nőül. Férje elhalálozván, jelenleg Párisban él, hol festőművészettel foglalkozik.


KASSA. - AZ ANDRÁSSY-HÁZ.

Rotter Irma.

Rotter Irma, a budapesti nemzeti színház egykori híres prímabalerinája szintén Kassán született 1842-ben, a régi fegyverház épületében.


KASSA. - A RÉGI MEGYEHÁZ ÉS A DESSEWFFY-PALOTA. (Podleszny A. felvétele.)

Libera Gizella

Libera Gizella színművésznő, ki a nemzeti színháznak volt jeles tagja a hatvanas években, Kassán született 1844-ben, a Fő-utca 52-ik számú házban.

Bárkány Mária.

Bárkány Mária, az európai hírű színművésznő, Bárkány Jakab előkelő terménykereskedő leánya, 1859-ben született Kassán, Bellágh Samu házában, Forgách-utca 35. sz. alatt. Megfelelő kiképeztetést nyervén, csakhamar a berlini királyi színházhoz szerződtetett, hol sok éven át sikerrel működött.

81Pálmai Ilka.

Pálmai Ilka, a modern operettek egyik leghivatottabb szereplője, jelenleg gr. Kinszky Jenőné, nem Kassán született ugyan, de már zsenge korában jött Kassára édes atyjával, Pálmai Petrás Gusztávval. Kassán nevelkedett a Rákóczi-körút (azelőtt Külsétány) 15. számú házban.

Newill Mór.

Newill Mór (Grossmann), az angol és amerikai színpadokon sikeresen működött Shakespeare-alakító, szintén kassainak mondható, mert 1839-ben hat hónapos korában jött szüleivel Abauj-Baktáról Kassára, hol atyja kárpitos mesterségre adta. A nagyra törő tehetséggel megáldott fiatal ember azonban nem nyugodott, s tökéletesen megtanulván az angol nyelvet, korának egyik leghíresebb színésze lőn. Othello, Hamlet, Macbeth szerepeiben utolérhetetlen volt.

Landesmann testvérek.

A Landesmann ikertestvérek, Jenny és Mari, kik 1846-ban születtek Kassán, a Fő-utca 48. számú házban, hol szüleiknek divatkereskedésük volt, szintén a művészi pályán szereztek hírnevet s mint jeles opera-énekesnők szerepeltek Amerikában.

Klimkovics Ferencz.

Visszatérve festőművészeinkhez, kegyelettel kell megemlékeznünk Klimkovics Ferencről, ki 1826. augusztus 31-én született Kassán, a domonkostéri 7. számú házban. Ő volt öccsével, Bélával, a felső magyarországi múzeum alapítója. Meghalt Budapesten, 1890. április 9-én. Szülőháza, melyen a barokk ízlésben faragott kapu és az a fölött levő vasrács megtekintésre méltó, jelenleg Fedák Ignácz tulajdona.

Klimkovics Béla.

Klimkovics Béla született Kassán 1833. március 24-én, Forgách-utca 31. sz. alatt. Előbb magán-rajziskolát tartott Kassán, később pedig a főreáliskola rajztanára lett. Meghalt Kassán 1885. febr. 10-én, mint a felső magyarországi múzeum igazgatója.


KAISER-ERNST JOZEFA. (Orsz. képtár)

Ultzmann Róbert.

Dr. Ultzmann Róbert híres orvos, bécsi egyetemi tanár és jeles szakíró bölcsőjét szintén Kassán ringatták és pedig a Kovács-utca 48. szám alatti házban. Született 1843-ban. A főgimnáziumot elvégezvén, Bécsbe ment az orvosi egyetemre, hol nemsokára asszisztens, majd tanár lett. Meghalt 1889-ben utazás közben, a Semmeringen. A mostani takarékpénztári épület, melyben Ultzmann később lakott, 1659-ben Mosdóssy Imre tulajdona volt; ettől megvette Kisdy Benedek egri püspök, hogy benne az általa alapított Szt.-Lászlóról nevezett papnöveldét elhelyezze. Miután a papnövelde a jelenlegi Fő-utca 93. számú épületbe tétetett át, Andrássy Károly gróf, majd bizonyos Niemandsfreund kezébe került, kitől a kassai takarékpénztár vette meg.

I. Sándor cár.

I. Sándor orosz cár szintén lakott rövid ideig Kassán, midőn a bécsi kongresszus után birodalmába visszautazott. 1821. május 1-én érkezett Kassára, s itt a Fő-utca 78. szám alatti gróf Dessewffy-féle házban volt elszállásolva.

82István nádor.

István főherceg, Magyarország nádora, 1847-ben látogatta meg Kassát. Fényes bevonulását, melyhez a megye és a város nagyszerű bandériumot állított ki, szeptember 2-án tartotta a Pesti-út felől. Néhány napig időzött Kassán, mialatt a püspöki palotában lakott.

Schlick.

1848-ban, midőn Pulszky Sándor Kassa mellett csatát vesztett, báró Schlick altábornagy tartotta bevonulását Kassára. December 11-én a Nagy-Hernád hídjánál gróf Dessewffy Ferenc polgármester jelentette be néki a város hódolatát. Schlick a parancsnoki palotába, a mai honvédkaszárnyába szállott.

Konstantin és Paskievics.

1849. június 24-én az ellenséges orosz hadsereg vonult be Kassár, Konstantin nagyherceg és Paskievics herczeg vezérlete alatt. A nagyherceg a polgármester, gróf Dessewffy Ferenc palotájába szállott, Paskievics Herczeg pedig a parancsnoki épületbe.

Marx Vilmos osztrák császári rendőrigazgató a kassai krónikában nevét azzal az önkényes rendelettel tette nevetségessé, a melyben megparancsolta a körszakállak leborotváltatását. Ez okozta bukását is; mert midőn több kassai polgáron kívül gr. Zichy Henrik belső titkos tanácsost is megborotváltatta, ez panaszt tett Bécsben s Marxot azonnal elmozdították. A szabadságharc lezajlása után a rendőri igazgatóság a Fő-utca 22. számú házban volt, mely most a kassai népbanké.

I. Ferenc József.

I. Ferenc József uralkodónk 1852. augusztus 10-én jött először Kassára; 1857. aug. 31-én másodszor, 1877-ben, már mint alkotmányos koronás király harmadszor. Mindannyiszor a püspöki palotában volt elszállásolva. 1877-ben veje, Luitpold bajor Herczeg is eljött kíséretében és a gróf Dessewffy-palotában (Fő-utca 78.) szállott meg.


GERSTER ETELKA.

Csáky Albin.

Csáky Albin gróf, volt vallás- és közoktatásügyi magyar kir. miniszter, az 1857-59-ki években a kassai jogakadémiának volt hallgatója.

Berzeviczy Albert.

Berzeviczy Albert, volt vallás és közoktatásügyi államtitkár, az 1870-1872-iki években szintén hallgatója volt a kassai jogakadémiának.

Vida József.

Vida József, magyar költő, 1871. augusztus 10-én neveztetvén ki a kassai kir. jogakadémia rendes tanárává, 1876. június 20-án bekövetkezett haláláig Kassán lakott.

*


Az előrebocsátott sorokban a jelen század néhány nevezetességéről szólva, áttérünk a múlt századokra.

I. Mátyás.

Hunyadi Mátyás király Kassán való tartózkodásának ideje 1460. november 19-ére esik. Mátyás király szállása az úgynevezett királyi házban volt, mely a mostani premontrei társház helyén, a Főutcában állott. Mátyás király azalatt, míg Kassán tartózkodott, Podiebrád cseh király követeivel 83értekezett. 1478-ban Mátyás király másodízben is meglátogatta Kassát, második nejével, Beatrixszel és udvari kíséretével.

Szathmáry György.

Szathmáry György 1460 ban született Kassán. Előbb pécsi püspök, később esztergomi érsek és Magyarország kancellárja lett. Nőtestvérét Annát Thurzó Elek vette el. Mindketten az úgynevezett lőcsei házban születtek (Fő-utca 69.), mely Szathmáry-birtok volt. Thurzó Elek e házat 1516-ban Lőcse városának ajándékoz, Kassa pedig 1625-ben visszavásárolta.

Zápolya János.

Zápolya János magyar király 1528-ban elfoglalta Kassát, s néhány hétig az úgynevezett királyi házban tartózkodott.

Serédi Gáspár, I. Ferdinánd király vezére, ki 1530-ban főkapitánnyá neveztetett ki, szintén az említett palotában lakott.

Izabella.

Izabella, Zápolya János özvegye 1551-ben tartózkodott hosszabb ideig Kassán.

Tinódy.

Tinódy Sebestyén, a magyar lantos költő, 1549-ben Kassán telepedett le; a lőcsei házban lakott, a Kovács-utcára néző részben, de csak rövid ideig, mert hamar elköltözött.

Bocskay István.

Bocskay István, miután hadainak fővezére, Lippay Balázs, Kassát 1604. november elsején elfoglalta, november 12-én nagy pompával tartotta bevonulását a városba. A királyi házban lakott. A Tordássy-féle házat (Fő-utca 66. sz.) most is Bocskay-háznak nevezik; de a közvélemény hibásan tartja Bocskay lakóhelyének, talán azért, mert a modern alakban átépített ház díszítéséül a tulajdonos Bocskay István és II. Rákóczi Ferenc fejszobrait használta.


KASSA. - A HADIK-BARKÓCZY-FÉLE HÁZ. (Podleszny A. felvétele)

Lippay Balázs.

Lippay Balázs Szabó György házában lakott, mely jelenleg a felső-magyarországi múzeum helyisége.

Kátay Mihály.

Kátay Mihály, Bocskay kancellárja, a jelenlegi Fő-utca 42. számú házban lakott. Itt ölette meg Lippay Balázst, mint azt már Kassa történetében említettük. - Az említett ház egyik emeleti szobájában egy remekmívű renaissance ízlésben faragott márványkandalló még most is hirdeti hajdani tulajdonosának gazdagságát. A ház rokokó ékítményeit később alkalmazták.

Bethlen Gábor és neje.

Bethlen Gábor, miután 1619. szeptember 11-én bevonult Kassára, a királyi házat foglalta el lakásul.

Brandenburgi Katalin, János Zsigmond brandenburgi választó fejedelem nővére, mint Bethlen Gábor menyasszonya, 1626. március 1-én tartotta bevonulását. Az esketést a Szt. Erzsébet egyházban, a lakomát és táncmulatságot pedig a Fekete-sas épületben (Fő-utca 29.) tartották meg.

Parancsnokok. Thököly Imre.

Spankau, Kobb Frigyes, Strassoldo és Schmidt német tábornokok az 1670-iki Zrinyi-Rákóczy-féle összeesküvést követő gyászos korszakban a kassai parancsnoki házban laktak. Válogatott kegyetlenséggel 84üldözték a magyar polgárokat, kiket rövid időre Thököly Imre szabadított meg, a ki 1682-ben foglalta el Kassát és a parancsnoki épületben lakott, melyet ezentúl fejedelmi háznak neveztek.

II. Rákóczy Ferenc.

II. Rákóczy Ferenc 1706. december 1-én tartotta fényes bevonulását Kassára. Előbb Esterházy Antal házába, később a fejedelmi palotába szállott, hol több hónapot töltött. A Mészáros-utca 16. számú házon találták meg az Aspremont-féle címert, a mi bizonyítja, hogy a nevezett ház Rákóczy Júlia, Aspremont grófné tulajdona volt.

1711. április 26-án Kasát feladják a császári hadaknak, s a város parancsnokának Fluck császári vezért nevezik ki. Ezen időből sok rokokó bútor maradt fenn, ezekkel Maléter Vilmos kassai birtokos, a Kossuth Lajos-utca 23 számú házában egy egész szobát rendezett be, melyet Rákóczi-szobának neveznek.

II. József.

II. József császár ismételten volt Kassán, s mindannyiszor a kamarai épületbe szállt. Mint Mária Terézia királynő társuralkodója, 1770. június 3-án érkezett Kassára és a pünkösdi ünnepeket itt töltvén, Perecz Mihály akkori plébános a fejedelmeket megillető ceremóniával vezette a Szt. Erzsébet egyházba. 1783. június 22-én ismét Kassán volt, s emlékezetére a Forgách-utca végén álló városi kaput - a jelenlegi 37. és 38. számú házak között - József-kapunak nevezték el.

Szirmay Antal.

Szirmay Antal, kit már 15 éves korában neveztek ki koszorús költőnek (poeta laureatus), 1747-ben született Kassán. Ő írta azt a verset, mely a székesegyház keresztgombjában van elhelyezve, s melynek címe: Carmina restauratae turris Cassoviensis globo inclusa.

Landerer.

Landerer János, könyvnyomdász, 1774-ben vette meg 7600 forintért a jezsuiták kassai könyvnyomdáját, jelenleg Demeter Manó kovácsutcai 61. számú házát, melyen szintén régi rokokó díszítmények láthatók.

Kazinczy.

Kazinczy Ferenc, a költő és a magyar nyelv nagy reformátora, 1779. szeptember 9-én jött Kassára, a jogi tudományok hallgatása végett.

Dessewffy József.

Dessewffy József gróf 1785-ban született Kassán, a Fő-utca 90-ik számú Dessewffy-, jelenleg Szirmay-féle házban. Ismeretes Kazinczy Ferencnek való levelezése és gróf Széchenyi Istvánnal folytatott vitatkozása, midőn "Taglalat" című röpiratában megtámadta Széchenyinek "Hitel" című híres művét.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...